Sản xuất cà phê cũng như các loại nông sản khác theo chứng nhận GAP (Thực Hành Nông Nghiệp Tốt) nhằm đảm bảo chất lượng...