Diện tích cà phê của Việt Nam tập trung ở nông hộ có quy mô nhỏ khoảng 1 ha chiếm hơn 80%. Vì vậy, không...