Sharing is caring!

Sản xuất cà phê cũng như các loại nông sản khác theo chứng nhận GAP (Thực Hành Nông Nghiệp Tốt) nhằm đảm bảo chất lượng sản phẩm tốt, an toàn lao động, không ô nhiễm môi trường.

Chứng nhận GAP cho cà phê

Trên thế giới có tiêu chuẩn GlobalGAP, nhưng ở Việt Nam là VietGAP nhằm Việt hóa tiêu chuẩn cho các sản phẩm nông sản.

Trên thế giới có nhiều loại chứng nhận từ cơ bản đến các tiêu chí đòi cao cho cà phê. Các chứng nhận này thường mang lại giá trị tăng thêm cho nhà thương mại, giá trị PR cho nhà rang xay. Duy nhất, chứng nhận GAP là chứng nhận cơ bản nhằm vào đối tượng là người sản xuất/nông dân trồng cà phê. Chính vì lẽ đó mà nó không phát triển và không được quan tâm như các chứng nhận khác.

Mặc dù GAP là chứng nhận cơ bản, nhưng các tiêu chí cũng thể hiện việc canh tác tốt trên đồng ruộng, bảo quản và chế biến cũng như là thương mại rất tốt. Từ đó, GAP bảo vệ được mùa màng, bảo vệ sức khỏe cho người lao động, cộng đồng và bảo vệ được môi trường tự nhiêu thiên nhiên.

Nội dung chứng nhận cà phê GAP

Hệ thống tiêu chuẩn GAP bao gồm 78 tiêu chí. Trong đó có tiêu chí bắt buộc và tiêu chí khuyến khích áp dụng. Đối tượng áp dụng các tiêu chí này gồm: Người sản xuất (viết tắt là N); Nhà sản xuất hay Đơn vị được chứng nhận (Đ); Nhà kho (K); Vườn ươm (V)

Việc đánh giá và cấp chứng nhận là 1 tổ chức độc lập có thẩm quyền được công nhận, ví dụ như CAFECONTROL. Sau khi kiểm tra xác nhận, đơn vị này cấp giấy chứng nhận cho quy trình sản xuất ra sản phẩm đó theo tiêu chuẩn VietGAP.

Nội dung đánh giá gồm các phần:

  1. Vùng sản xuất cà phê
  2. Giống cà phê
  3. Quản lý dinh dưỡng đất
  4. Phân bón và quá trình bón phân
  5. Nguồn nước và quá trình tưới nước
  6. Quá trình sử dụng thuốc BVTV và xử lý rác từ BTVT
  7. Thu hoạch và xử lý sau thu hoạch
  8. Người lao động, phúc lợi và an toàn cho người lao động
  9. Quản lý, lưu trữ thông tin, truy nguyên nguồn gốc và thu hồi sản phẩm.
  10. Khiếu nại và giải quyết khiếu nại

Tính thương mại của GAP cho cà phê

Dường như ngành cà phê trên thế giới, chỉ xem chứng nhận GAP là một tiêu chí trong một tiêu chuẩn/Chứng nhận khác. Đó là nguyên nhân dẫn tới chứng nhận GAP cho Cà phê ít có giá trị thương mại. Tuy vậy, GAP là duy nhất cho nhà sản xuất và có giá trị thiết thực nhất.

Jackie Nguyễn