Sharing is caring!


Tổng sản lượng cà phê trên thế giới vụ mùa 2017/2018 ở các nước xuất khẩu khoảng gần 159 triệu bao. Vụ 2018/2019, chỉ có các nước thu hoạch tháng 4, là 78,36 triệu bao, tăng hơn vụ 2017/18 là 10 triệu bao và hơn vụ 2016/17 gần 3 triệu bao.

Vụ mùa 2017/2018, sản lượng thu hoạch trên thế giới như sau:

 1. Nhóm thu hoạch vào tháng 10 sản xuất nhiều nhất, hơn 88,1 triệu bao.
 2. Nhóm thu hoạch tháng 4 thấp hơn, đạt gần 68,6 triệu bao.
 3. Nhóm thu hoạch tháng 7 ít nhất, chỉ khoảng 1,8 triệu bao.

Sản lượng cà phê tăng hơn 17 triệu bao qua 6 vụ mùa, từ 139,5 lên 158,6 triệu bao. Sản lượng giảm vụ mùa 2014/2015, sau đó tăng lại từ vụ 2015/16 và ổn định năm 2017, 2018.

Sản lượng tăng nhanh ở nhóm thu hoạch tháng 4 và tháng 10. Trong khi, nhóm thu tháng 7 dường như không tăng sau 8 mùa vụ.

Bảng 1: Tổng sản lượng cà phê trên thế giới hiện tính đến năm 2018

sản lượng cà phê thế giới
(ICO)

Bảng 2: Sản lượng cà phê ở các nước thu hoạch vào tháng 4 (x 1000 bao 60kg)

sản lượng cà phê thế giới
(nguồn ICO)

Bảng 3: Sản lượng cà phê ở các nước thu hoạch vào tháng 10 (x 1000 bao 60kg)

sản lượng cà phê thế giới
(nguồn: ICO)

Nhóm thu hoạch tháng 4

Những nước thu hoạch cà phê vào tháng 4 sản xuất 78,360 triệu bao vụ 2018/2019, trong đó kể đến là:

 1. Brazil là nước có sản lượng cà phê lớn nhất trong nhóm và lớn nhất trên thế giới, khoảng 60 triệu bao cả Arabica và Robusta.
 2. Indonesia cho sảng lượng đáng kể, đạt 11,5 triệu bao.
 3. Peru sản xuất tương đối, đạt 4,3 triệu bao.
 4. Các nước khác sản xuất cà phê không đáng kể.

Sản lượng cà phê sau 7 vụ mùa, hầu như tăng không đáng kể, khoảng 3,5 triệu bao. Brazil là nước tăng sản lượng nhiều nhất, từ 54-60 triệu bao. Các nước khác khá ổn định về sản lượng, thậm chí là sụt giảm.

Nhóm thu hoạch tháng 10

Vụ mùa năm 2017/2018, các nước thu hoạch từ tháng 10 có sản lượng gần 88,2 triệu bao. Trong đó phải kể đến các nước sau:

 1. Việt Nam có sản lượng cà phê đứng thứ 2 trên thế giới, đặt 29,5 triệu bao vụ 2017/2018, chủ yếu là Robusta.
 2. Colombia: Sản xuất gần bằng 1/2 của Việt Nam, khoảng 14 triệu bao.
 3. Honduras – 8,3 triệu bao.
 4. Ethiopia, sản xuất khoảng 7,6 triệu bao
 5. Còn lại các nước khác sản xuất từ vài triệu bao, hay vài trăm ngàn bao.

Jackie Nguyễn