Bài viết nhằm hiểu về đặc điểm thực vật học của cây cà phê vối. Trên cơ sở làm tiền đề cho nghiên cứu về...