Đất trồng Cây bơ có thể trồng trên nhiều loại đất khác nhau, đất tơi xốp, độ pH thích hợp nhất từ 6-7 nhưng đất...