Ở Việt Nam, tới hơn 80% sản lượng cà phê sản xuất ra thuộc về nông hộ có quy mô nhỏ lẻ khoảng 1 ha/hộ....