Việc trồng cây đai rừng, cây đường biên để che bóng và chắn gió cho vườn cà phê được trồng đồng thời hoặc trước khi...