Các công ty có vốn đầu tư nước ngoài gọi là công ty FDI, tham gia thị trường cà phê Việt Nam chủ yếu là...