Đất trồng cây cà phê rất đa dạng. Có thể trồng trên đất cát pha, đất xám, nhưng tốt nhất là đất đỏ bazan. Đất...