Giống là yếu tố hàng đầu để nâng cao năng suất, chất lượng, đồng thời kháng sâu bệnh hại, thích hợp với thâm canh giảm...