Cà phê là cây dễ tính nên thích hợp với nhiều loại đất khác nhau. Điều quan trọng là cách làm đất và bố trí...