Do quy mô sản xuất cà phê chủ yếu ở nông hộ có quy mô nhỏ lẻ, nên việc thu gom cà phê ở Việt...