Hiện tại, có 2 phương pháp nhân giống cà phê vối phổ biến tại Việt Nam là nhân giống hữu tính bằng hạt lai da...