Xác định nhu cầu khoáng chất với cà phê nhằm cung cấp các chất hợp lý. Đó cũng là cơ sở của việc bón phân...