Số liệu sau đây dựa trên sự khảo sát diện tích, năng suất và sản lượng cà phê Việt Nam – 2018/2019. Vì vậy, nó...