Tổng sản lượng cà phê trên thế giới vụ mùa 2017/2018 ở các nước xuất khẩu khoảng gần 159 triệu bao. Vụ 2018/2019, chỉ có...