Hàng năm, cây lấy đi một lượng lớn dinh dưỡng trong đất theo quả. Vì vậy, nếu ta không cung cấp đủ và cân đối,...