Cà phê là cây công nghiệp cần rất nhiều phân bón. Vì vậy, việc tính lượng phân bón cho cà phê trong giai đoạn kinh...