Năm 2018, xuất khẩu cà phê của Việt Nam đạt số lương rất lớn, khoảng khoảng 1,7 triệu tấn. Niên vụ 2017-2018, cà phê được...