Sharing is caring!

60 hộ trên 1000 hộ trồng cà phê trong vùng dự án của 1 công ty nước ngoài làm về cà phê. Các hộ này có số liệu đầy đủ nên có thể đánh giá được thực trạng bón phân cho cà phê. Số liệu chỉ thu thập năm 2013, nên đánh giá còn hạn chế về sự ảnh hưởng của phân bón từ năm trước, hoặc đến năng suất của năm sau. Giá trị thực tế cho thấy:

 • Lượng phân bón cho cà phê mỗi gia đình mỗi khác,
 • Bón phân không cân đối giữa các chất
 • Bón phân không đúng theo năng suất vườn cây

Lượng phân bón và năng suất cà phê nhân

 • Nhiều hộ bón lượng đạm từ 250 – 480 kg/ha, tập trung khoảng 300 kg/ha, một số nhỏ bón 800 kg đạm/ha. (hình 1)
 • Có khi bón 300 kg/ha đạm nguyên chất cũng cho năng suất đạt 4-5 tấn nhân cà phê và thậm chí hơn. Điều này có thể do sự tích lũy dinh dưỡng từ vụ trước. (hình 1)
moi quan he Kali va nang suat ca phe
Hình 1
 • Lượng lân nguyên chất bón cho cà phê cũng hết sức đa dạng, nhưng tập trung nhiều nhất ở khoảng 150-200 kg/ha hay chủ yếu ở phạm vi 150-310 kg/ha. (hình 2)
moi quan he lan va nang suat ca phe
Hình 2
 • Tập trung bón nhiều khoảng 200 kg/ha, nhìn chung lượng bón 190-350 kg/ha, nhưng có một số hộ bón quá cao lên tới 500 hoặc 600 kg/ha. (hình 3)
moi quan he Kali va nang suat ca phe
Hình 3

Đánh giá lượng bón với năng suất cà phê nhân

 • So với lượng bón phân đạt 4 tấn nhân của Quy trình bón phân cho cây cà phê: Đa số nông hộ bón thừa Lân và Đạm, nhưng Kali lại rất thiếu. (hình 4)
tinh trang bon phan cho vuong 5 tan nhan
Hình 4
 • So với lượng bón phân đạt 5 tấn nhân của Quy trình bón phân cho cây cà phê: Đa số thừa lân, nhưng đạm và đặc biệt Kali lại thiếu (hình 5)
tinh trang bon phan cho vuong 5 tan nhan
Hình 5
 • So với lượng bón phân đạt 6 tấn nhân của Quy trình bón phân cho cây cà phê: khoảng 20% số hộ bón phân lân đủ, còn lại là thừa lân. Lượng đạm cho cà phê thiếu tới gần 70% và thừa 30%. Kali hầu như là thiếu, rất ít hộ bón thừa.
tinh trang bon phan cho vuon 6 tan nhan
Hình 6

Bón phân hữu cơ cho cà phê

 • Rất ít hộ quan tâm bón phân hữu cơ cho cả phê. Có khoảng 8,33% vườn cây được bón phân chuồng và 11,67% lượng bón phân vi sinh. Số vườn cây không được bón trong năm là 80%. (hình 7)
thuc trang su dung phan hưu co
Hình 7

Nghiên cứu thêm:

 • Ảnh hưởng của N, P, K trên cây cà phê qua nhiều năm
 • Mối quan hệ giữa N, P, K đến năng suất và chất lượng cà phê nhân
 • Các khoáng chất trung lượng như Ca, Mg, S trên cây cà phê.

Jackie Nguyễn